Cần biết

Cập nhật một số tính năng + Exp cho Server + Event Bánh Trung Thu

28/08/2018

🌟 Boss Hoàng Kim :3h, 5h , 12h, 16h, 18h, 20h , 23h .Xuất hiện tại các bản dồ 9x, 8x . Phần thưởng 1,5 tỷ /con + 30x + item

🌟 Kiếm Gia Mê Cung: 500tr/ải . Ải cuối: item + 10xu thường

🌟 Tín sứ: 2ty Exp.

🌟 Viêm Đế: 08h35, 10h35,12h35,14h35,16h35,20h35,22h35. 500 triệu/ ải. Boss 1 tỷ/con. Giết người 2 tỷ/ng. Phần thưởng Xu và Item ngẫu nhiên

🌟 Phong Lăng Độ: 2ty/boss. Phần thưởng 5xu + item.

🌟 Tống Kim:

🎁 3k – 6k điểm: 5ty Exp

🎁 6k – 10k điểm: 10ty Exp

🎁 Cao hơn 10k điểm: 20 tỷ Exp.

🎁 Top 1 – 10 Tống Kim 21h: Nhận xu tự động hằng ngày

🌟 Hoạt động Đấu Ngưu:

🎁 Gặp Chưởng Đăng Cung Nữ: Lâm An Bắc. để báo danh.

🎁 Phần thưởng: 1 – 10 tỷ + Item ngẫu nhiên

🌟 Boss Ngưu Ma Vương: Xuất hiện tại Ba Lăng Huyện; 2ty/con + item ngẫu nhiên

🌟 Boss Admin Xuất Hiện Tại Chiến Long Động

Người Viết: Administrator

Top